„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Taką nazwę nosi grant, który ufundował Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach 10 osi Priorytetowej dla szkół z terenu Małopolski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne). Stanowi on bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczności podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o  narzędzia cyfrowe. Celem projektu grantowego było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące  sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie. W ramach tych działań szkoła w Lewniowej otrzymała  4 laptopy wraz z oprogramowaniem.

                                                         Andrzej Stańczyk