Zajęcia z kompetencji przedmiotowych - język angielski

    Kształtowanie kompetencji językowych odbywało się na dwóch etapach edukacyjnych: I i II. Głównym celem zajęć było wsparcie uczniów zdolnych, mających predyspozycje do nauki języka obcego. Podczas poszczególnych zajęć uczniowie  pracowali  metodą  projektu.  Grupa  młodszych  uczniów  z  klasy  V  i  VI  (12 uczniów)  realizowała  tematy z wybranych przez siebie modułów: „Życie mórz i oceanów”, „Domowi ulubieńcy” i „Książki, które kochamy”.  Uczniowie z klas VII i VIII (pięcioro uczniów) –wybrali moduły: „Moda”, „Muzyka” i „Pogoda – klęski żywiołowe”.
    W ramach prowadzonych zajęć uczniowie znacznie poszerzyli swoje słownictwo z zakresu wspomnianych wyżej tematów. Doskonalili  umiejętność właściwego stosowania czasów oraz różnych struktur gramatyczno-leksykalnych w wypowiedziach ustnych, jak i pisemnych. Ćwiczyli zintegrowane umiejętności językowe: wyszukiwali, porządkowali i selekcjonowali informacje z różnych źródeł. Rozwijali umiejętność współpracy w grupie, autoprezentacji oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania. Nauczyli się także oceniać efekty nie tylko swojej pracy, ale także całego zespołu.Podczas zajęć pracując metodą projektu wykonali szereg różnych plakatów, ankiet, prezentacji,  czy poradników.
    Udział uczniów w projekcie ,,Małopolskie Talenty’’ przyczynił się nie tylko do przyrostu wiedzy i kompetencji społecznych, ale także do wzrostu wiary we własne możliwości oraz odpowiedzialności za własny proces uczenia się i pogłębiania zdolności językowych.
                                                                                                                  Opracowała: Anna Pabian