Dodatkowe dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lewniowej  informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN, dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szk. 2019/2020 po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski są:

- 11 .02. 2020r. (zabawa karnawałowa)
- 21-23 .04. 2020r. (egzaminy ósmoklasisty)
- 30.04.2020r.

1.06. 2020r.
12.06.2020r.
25.06.2020r.