Regulamin rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych w projekcie „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik”

Regulamin rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych w projekcie
„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik”
realizowanego w ramach Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin przedstawia podstawowe założenia projektu, zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. - Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.
 2. Projekt „Małopolskie Talenty” jest realizowany w ramach Poddziałanie 10.1.5 Typ projektu B. – koordynacja
  w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem ucznia zdolnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego wraz z jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 3. Regulamin określa również podstawowe założenia funkcjonowania Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych
  w Gminie Gnojnik
  w ramach projektu nr RPMP.10.01.05-12-0230/18 dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. - Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.
 4. Beneficjentem i Realizatorem Projektu jest Gmina Gnojnik, której Biuro Projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363.

 §2

SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

         1) Kompetencje kluczowe :

 • kluczowe kompetencje przedmiotowe: językowe (język angielski), matematyczne i naukowo-techniczne (nauki matematyczno-przyrodnicze), przedsiębiorczość, informatyczne (technologie informacyjno - komunikacyjne (TIK));
 • kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe: kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się.

      2) Uczestnik projektu : uczeń/uczennica zwany/a dalej w skrócie „uczniem” zakwalifikowany/a do udziału
 w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, bezpośrednio korzystający/a ze wsparcia w ramach projektu;

     3) Etap, zwany dalej etapem edukacyjnym:

 • I etap edukacyjny, obejmujący uczniów klas 5-6 szkół podstawowych,
 • II etap edukacyjny, obejmujący uczniów klas 7-8 szkół podstawowych utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty.

    4) Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, zwane dalej CWUZ – pozaszkolny ośrodek wspierający rozwój uzdolnień poznawczych oraz pogłębianie zainteresowań aktywności edukacyjnej uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, zorganizowany przez beneficjenta i realizatora projektu konkursowego;

     5) Edycja zajęć :

 • I edycja – rok szkolny 2019/2020,
 • II edycja – rok szkolny 2020/2021,
 • III edycja – rok szkolny 2021/2022.

     6) Godzina dydaktyczna – wynosi 45 minut.

     7) Arkusz nominacji – narzędzie stanowiące pomoc dla nauczyciela w wytypowaniu uczniów do diagnozy uzdolnień.

     8) Diagnoza uzdolnień – to badanie kierunkowych uzdolnień uczniów z kompetencji kluczowych przedmiotowych.

    9) Projekt konkursowy zwany dalej również Projektem - projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny- Gmina Gnojnik” realizowany w ramach Poddziałanie
     10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. - Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu
      Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, którego Beneficjentem jest Gmina Gnojnik.

    10) Projekt pozakonkursowy zwany dalej projektem koordynacyjnym - projekt „Małopolskie Talenty” realizowany w ramach Poddziałanie 10.1.5 Typ projektu B. –
     koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem ucznia zdolnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
    2020, którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, realizowany przez Departament Edukacji
i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj.
     Małopolskiego wraz z jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

    11) Biuro projektu – biuro organizacyjne Gminy Gnojnik zlokalizowane pod adresem: 32-864 Gnojnik 363.

 §3

INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno - komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu gminy Gnojnik poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów zdolnych wszystkich szkół klas 5-8 z terenu gminy Gnojnik:
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Biesiadkach – Biesiadki 163, 32-864 Gnojnik;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej – Lewniowa 59, 32-864 Gnojnik;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi – 32-865 Uszew 205;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej – Gosprzydowa 155, 32-864 Gnojnik;
 1. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.
 2. Projekt konkursowy jako formę wsparcia dla uczniów przewiduje prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia uczestników projektu w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz ponadprzedmiotowych, które odbywać się będą w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.
 3. Beneficjent projektu nie stawia żadnych barier w dostępie do projektu na każdym etapie jego realizacji ze względu na płeć i gwarantuje równy dostęp do projektu zarówno chłopców jak i dziewcząt. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta otrzymają wiedzę tej samej jakości i w równym stopniu.
 4. Projekt jest otwarty na uczestnictwo w nim osób niepełnosprawnych.
 5. W projekcie koordynacyjnym przewiduje się realizację następujących form wsparcia i inicjatyw dla uczniów:
 6. a) diagnoza uzdolnień poznawczych z zakresu kompetencji kluczowych przedmiotowych, zwana dalej diagnozą uzdolnień – forma wsparcia,
 7. b) Letnia Szkoła Młodych Talentów, zwana dalej LSMT – inicjatywa,
 8. c) Konkurs – inicjatywa,
 9. d) Forum Młodych Talentów – inicjatywa.
 10. Informacje o projekcie zamieszczone są na stronie internetowej www.malopolskietalenty.pl

§4

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 1. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z postanowieniami wynikającymi z „Zasad tworzenia i funkcjonowania CWUZ”, dostępnych na stronie internetowej projektu.
 2. Rekrutacja na każdy rok szkolny zajęć w CWUZ będzie prowadzona corocznie w poprzedzającym go roku szkolnym dla:
 • I edycji w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 29 marca 2019 roku.
 • II edycji w roku szkolnym 2019/2020 w terminie wskazanym przez Beneficjenta.
 • III edycji w roku szkolnym 2020/2021 w terminie wskazanym przez Beneficjenta.
 1. Rekrutacja przeprowadzana będzie dla:
 • I edycji zajęć wśród uczniów wszystkich klas, I i II etapu edukacyjnego (tj. dla I etapu z klasy IV i V oraz dla etapu II z klasy VI i VII) szkół wymienionych w § 3 ust. 2 regulaminu,
 • II edycji zajęć wśród uczniów wszystkich klas, I i II etapu edukacyjnego (tj. dla I etapu z klasy IV i V oraz dla etapu II z klasy VI i VII) szkół wymienionych w § 3 ust. 2 regulaminu,
 • III edycji zajęć wśród uczniów wszystkich klas, I i II etapu edukacyjnego (tj. dla I etapu z klasy IV i V oraz dla etapu II z klasy VI i VII) szkół wymienionych w § 3 ust. 2 regulaminu,
 1. Uczeń może zostać zrekrutowany tylko do jednej edycji zajęć, wyłącznie w ramach jednej z wybranych kompetencji kluczowych. Uczeń może zostać nominowany do udziału w projekcie po raz kolejny dopiero na kolejnym etapie edukacyjnym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nominowany uczeń nie przystąpi do diagnozy uzdolnień. W takiej sytuacji uczeń może być nominowany powtórnie w ramach tej samej kompetencji, w ramach kolejnej edycji tego samego etapu edukacyjnego, z wyłączeniem uczniów klasy 8.
 2. Uczeń rekrutowany jest na podstawie nominacji rodzicielsko - nauczycielskiej jeśli spełnienia warunki formalne udziału w projekcie określone w regulaminie wsparcia uczniów zdolnych w ramach projektu Małopolskie Talenty.
 3. Rekrutacja opiera się na nominacji rodzicielsko-nauczycielskiej ucznia z zakresu jednej wybranej przedmiotowej kompetencji kluczowej:
 • matematyczo – przyrodniczej,
 • języka angielskiego,
 • technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 1. Nominację rodzicielsko-nauczycielską przeprowadzają odpowiedni nauczyciele przedmiotowi w danej szkole, bądź w drodze wyjątku wychowawcy klasy danego ucznia.
 2. Arkusze nominacji wraz z Instrukcją nominacji dla poszczególnych kompetencji przedmiotowych zostaną przekazane do szkół przez Realizatora projektu i dostępne będą na stronie internetowej: www.malopolskietalenty.pl w zakładce Ważne_ dokumenty.
 3. Arkusz nominacji stanowi pomoc w wytypowaniu uczniów o poznawczych uzdolnieniach kierunkowych. Zawiera pytania, które pomogą nauczycielom nominującym określić stopnień nasilenia wskazanych cech ucznia oraz stwierdzić posiadanie przez niego uzdolnień.
 4. Arkusz nominacji wypełnia nauczyciel nominujący w porozumieniu z uczniem i rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Wraz z Arkuszem nominacji nauczyciel podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Nominacja rodzicielsko-nauczycielska jest równoznaczna z wytypowaniem ucznia do diagnozy uzdolnień.
 6. Na dokumentację rekrutacyjną składają się następujące formularze:
 • arkusze nominacji do 4 kompetencji przedmiotowych,
 • oświadczenie nauczyciela nominującego,
 • formularz rekrutacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 do regulaminu projektu,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie konkursowym, stanowiąca Załącznik nr 2 do regulaminu projektu,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym, stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty.

Na etapie rekrutacji Beneficjent projektu konkursowego zbierze najpierw deklaracje do projektu koordynacyjnego,
w celu umożliwienia uczestnikowi projektu konkursowego uczestniczenia w inicjatywach i formach wsparcia dostępnych w projekcie koordynacyjnym.

 1. Uczniowie, którzy zostaną nominowani do uczestnictwa w projekcie powinni złożyć w Sekretariacie szkoły
  w terminie wskazanym przez Beneficjenta deklaracji uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym. Następnie szkoły przekazują ww. dokument w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Beneficjenta do Biura Projektu. Do dokumentacji należy dołączyć arkusze nominacji oraz oświadczenie nauczyciela nominującego.
 2. Przewiduje się, że na każdą grupę zajęć utworzoną w CWUZ do diagnozy uzdolnień przystąpi maksymalnie 16 uczniów.
 3. Zrekrutowani uczniowie przystępują do diagnozy uzdolnień, która będzie prowadzona na terenie macierzystej szkoły wg Testu uzdolnień z zakresu kompetencji kluczowych, zgodnie z procedurą, terminami i wg narzędzi przekazanych przez realizatora projektu koordynacyjnego.
 4. Diagnoza uzdolnień dla potrzeb zajęć w CWUZ będzie odbywać się corocznie w zakresie kompetencji kluczowych przedmiotowych w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny zajęć w CWUZ w terminie wskazanym przez Beneficjenta.
 5. Uczniowie zakwalifikowani na zajęcia w CWUZ na podstawie testów uzdolnień zobligowani są do złożenia
  w Sekretariacie szkoły w terminie wskazanym przez Beneficjenta deklaracji uczestnictwa w projekcie konkursowym.
 6. Następnie szkoły przekazują ww. dokumenty w terminie wskazanym przez Beneficjenta do Biura Projektu.
 7. W sumie planuje się zrekrutować 470 uczniów ( w I edycji – 156 uczniów, w II edycji – 158 uczniów oraz w III edycji – 156 uczniów).
 8. Po przeprowadzonej diagnozie uzdolnień, do której przystąpią zrekrutowani uczniowie, w zajęciach będzie uczestniczyło łącznie 235 uczniów, w tym: 78 osób
  w pierwszej edycji, 79 osób w drugiej edycji oraz 78 osób w trzeciej edycji. W każdej edycji będzie utworzonych 16 grup w tym dla:
 9. a) I etapu edukacyjnego: 8 grup tj.: 4 x komp. matematyka, 3 x komp. j_angielski, 1 x komp. informatyka).
 10. b) II etapu edukacyjnego: 8 grup tj.: 4 x komp. matematyka, 3 x komp. j_angielski 1 x komp. informatyka),
 11. Wzory dokumentów, o których mowa powyżej, będą dostępne w Biurze projektu oraz nastronach internetowych szkół biorących udział w projekcie. Nauczyciele przeprowadzający nominację rodzicielsko-nauczycielską rozprowadzą również wśród uczniów wzory dokumentów rekrutacyjnych.
 12. Składane dokumenty powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie oraz podpisane przez upoważnione osoby, złożone osobiście w sekretariacie szkoły, biurze projektu lub przesłane online na adresy poczty elektronicznej szkół – podpis na pierwszym spotkaniu.
 13. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
 14. Wszystkie wzory druków i formularzy rekrutacyjnych do uzupełnienia przez uczestników rekrutacji zostaną przekazane przez Realizatora projektu do poszczególnych szkół oraz będą do pobrania ze stron internetowych tych szkół.
 15. Z poziomu beneficjenta projektu - poprawne wypełnienie, podpisanie i złożenie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.
 16. Beneficjent projektu konkursowego przekaże beneficjentowi projektu koordynacyjnego niezbędne informacje dotyczące zrekrutowanych uczniów oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym.
 17. Dokumentacja rekrutacyjna (formularz rekrutacyjny, arkusz nominacji wraz z oświadczeniem nauczyciela nominującego oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie konkursowym) będzie przechowywana w siedzibie beneficjenta/ Realizatora projektu, mieszczącego się przy 32- 864 Gnojnik 363.

§5

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 2. Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie uczniowie klas 5, 6, 7 i 8 szkoły z terenu Gminy Gnojnik, która weźmie udział w rekrutacji uczniów do diagnozy uzdolnień.
 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym i konkursowym jest poprawne wypełnienie, podpisanie
  i złożenie formularza rekrutacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu projektu oraz kompletnej Deklaracji Uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty oraz Deklaracji Uczestnictwa w projekcie konkursowym stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia
  w projekcie koordynacyjnym i konkursowym.
 4. Zasady i cel przetwarzania danych osobowych uczestników projektu określa Deklaracja Uczestnictwa, o której mowa w ust. 3.
 5. Uczestnikom projektu zapewniono równy dostęp do oferowanych w projekcie form wsparcia.

W projekcie będzie monitorowane zapewnienie przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

 1. Rekrutacja do projektu polega na nominacji nauczycielsko-rodzicielskiej z zakresu wybranej kompetencji kluczowej przedmiotowej.
 2. Nieprzystąpienie ucznia do diagnozy uzdolnień jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie konkursowym.

§6

ZAJĘCIA W CWUZ

 1. Realizacja zajęć w CWUZ w zakresie wszystkich kompetencji kluczowych przedmiotowych oraz ponadprzedmiotowych uwzględniać będzie trzy edycje zajęć trwające maksymalnie do czerwca danego roku szkolnego.
 2. W ramach diagnozy uczniowie zostaną sklasyfikowani na listach rankingowych z uwzględnieniem uzyskanej liczby punktów na teście uzdolnień – z danej listy do jednej grupy zajęciowej kwalifikuje się 12 osób, które uzyskały największą liczbę punktów z danej listy.
 3. Grupy zajęciowe zostaną utworzone na podstawie list rankingowych i list rezerwowych z diagnozy uzdolnień. Informacja o zakwalifikowaniu uczniów zostanie przekazana przez Realizatora projektu do macierzystej szkoły ucznia.
 4. Grupy zajęciowe dla I i II etapu edukacyjnego będą tworzone z poszczególnych przedmiotów (język angielski, matematyka, informatyka).
 5. Zajęcia pojedynczej grupy obejmują w każdej edycji - 60 godzin dydaktycznych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz 20 godzin dydaktycznych z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych.
 6. Zajęcia odbywać się będą w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022, w dni robocze lub w soboty,
  w wymiarze 2-4 godzin dydaktycznych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz 2-4 godzin
  z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych.
 7. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas zajęć.
 8. W razie nieobecności uczestnik CWUZ zobowiązany jest przedstawić odpowiednie pisemne usprawiedliwienie. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się:
 • przyczyny zdrowotne,
 • przyczyny losowe.

Dokument usprawiedliwiający będzie stanowiło pisemne wyjaśnienie rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. W przypadku opuszczania zajęć w CWUZ bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników projektu.
 2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy podejmuje przedstawiciel Realizatora Projektu tj. Koordynator projektu na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 3. Frekwencja uczniów na zajęciach w CWUZ musi pozostać na poziomie nie niższym niż 100%. Frekwencja liczona jest dla każdego ucznia w odniesieniu do każdych zajęć od momentu przystąpienia do projektu.
 4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania) uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia
  o rezygnacji i jej przyczynach, które podpisuje wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia sytuacji.
 5. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w projekcie Realizator Projektu może wskazać kolejną osobę na zajęcia w CWUZ z danej kompetencji kluczowej z dostępnej listy rezerwowej uczniów zdiagnozowanych, jeżeli będzie to zasadne ze względu na czasokres możliwości nabycia kompetencji przez ucznia.
 6. Po zakończeniu edycji zajęć uczeń uzyskuje certyfikat/zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu zajęć
  z danej kompetencji kluczowej, na którą uczęszczał w ramach projektu
 7. Warunkiem uzyskania przez ucznia certyfikatu/zaświadczenia o zakończeniu zajęć jest nabycie kompetencji, weryfikowanych w oparciu o wybrane efekty. Narzędziem służącym weryfikacji zakładanych efektów będzie test badający poziom wiedzy oraz ankieta badająca poziom umiejętności i postaw uczniów.

§7

KADRA PROJEKTU

 1. W okresie realizacji projektu funkcjonowało będzie Biuro Projektu w budynku Urzędu Gminy Gnojnik, zatem każdy uczestnik oraz inne osoby, zaangażowane do realizacji projektu, będą miały możliwość dostępu do dokumentacji projektowej w każdym czasie.
 2. Nauczyciele wytypowani do realizacji zajęć w CWUZ odbędą cykl szkoleń w projekcie koordynacyjnym, przygotowującym oraz aktualizującym ich wiedzę i umiejętności, na potrzeby prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi.
 3. W celu zapewnienia jakości podejmowanych działań w projekcie konkursowym realizator projektu koordynacyjnego będzie prowadził nadzór nad prawidłową realizacją zajęć i udzielał wsparcia merytoryczno- metodycznego.

§8

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do bezpłatnego udziału w projekcie konkursowym pn. Małopolskie Talenty.
 2. Każdy uczestnik lub/i rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do informacji o udzielanym wsparciu w ramach projektu.
 3. Każdy uczestnik projektu lub/i rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest do:
 4. a) Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas realizacji projektu,
 5. b) Stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizacje projektu,
 6. c) Zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
 7. d) Przestrzegania zasad i obowiązków określonych w niniejszym regulaminie,
 8. e) Złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
 9. f) Wypełniania dokumentacji niezbędnej do oceny efektywności i jakości wsparcia,
 10. g) Udzielania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 10.1.5 wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie,
 11. h) Powiadomienia Beneficjanta projektu o zmianach w danych osobowych i innych, które były wymagane od uczestników na etapie rekrutacji lub miały wpływ na jego wynik,
 12. i) Udzielania informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach wsparcia udzielonego w projekcie.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje się na stronie internetowej projektu. oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku siedziby CWUZ.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2019 r.
 3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Beneficjenta projektu konkursowego lub koordynacyjnego, w tym w odrębnych regulaminach.
 4. Złożone deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektu koordynacyjnego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „konkursowym”