Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej prowadził będzie monitoring wizyjny budynku Szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, ochrony mienia szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222§ 1 Kodeksu pracy. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest w sekretariacie Zespołu. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie nagrań będzie możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Zespołu. Monitoring wizyjny będzie funkcjonował po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i  samorządem uczniowskim, nie wcześniej niż od dn.23.09.2019r.