Stołówka w szkole- 2019/2020


Wydawanie obiadów od 4.09.2019r.
Opłata za obiad w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 3,50zł

Opłaty za obiady przyjmuje pracownik szkoły-Pani Barbara Cieśla (pn-pt w godz. 9,00-10,00).
Brak uiszczenia opłaty w terminie powoduje wstrzymanie wydawania obiadów.

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W LEWNIOWEJ

§1

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Ze stołówki szkolnej w Lewniowej mogą korzystać uczniowie szkoły oraz nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole.
 2. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne.
 3. Posiłki przygotowywane są przez kuchnię szkolną w Uszwi i dowożone do stołówki w Lewniowej.  
 4. Finansowanie wyżywienia może odbywać się z wpłat rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z wyżywienia oraz  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej.

§2

ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

 1. Informacja o koszcie posiłków za dany miesiąc umieszczana jest na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do szkoły.
 2. Opłata za dwudaniowy obiad wynosi 3,50 zł
 3. Opłat za obiady dokonujemy w terminie podanym na tablicy ogłoszeń.
 4. Opłaty za obiady przyjmuje pracownik szkoły-Pani Barbara Cieśla (pn-pt w godz. 9:00-10:00).
 5. Brak uiszczenia opłaty w terminie powoduje wstrzymanie wydawania obiadów.

§3
ZWROTY ZA OBIADY

 1. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności  ucznia w szkole do Pani B.Cieśla - osobiście lub do sekretariatu szkoły pod numer telefonu
  14  6860330,  co najmniej jeden dzień wcześniej do godz.10:00. Z uwagi na organizację pracy kuchni w SP w Uszwi, odliczenie nie będzie uwzględniane za jeden dzień nieobecności (zmiana od 15.10.2017r.)
 2. Nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku.
 3. Odpis za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki,  będzie dokonany   w następnym  miesiącu (opłata pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni).
 4. Obiadów dla dzieci nie wydajemy  na wynos.
 5. Nauczyciele organizujący wycieczkę lub inne wyjazdy mają obowiązek zgłosić ten
  fakt pracownikom  stołówki 2 dni  wcześniej.

      

Powyższe zasady  obowiązują  od 2 września  2019r. do odwołania.